یکتا|اخبار

اخبار

آموزش عملی روغن کاری
کتابی که مشاهده می کنید توسط مدیر عامل شرکت در سال 1394 نوشته شده و طی دوره های
نظارت بر وضعیت روغن توربین
ASTM 4378 TURBINE OIL CM. برنامه مانیتورینگ شرایط برای روغن های صنعتی، به ویژه
آموزش روغن موتور
سطح کنترل کیفیت روغن موتور (xxW-yy) توسط استاندارد SAE و سطح عملکرد موتور خودرو