یکتا|گالری

گالری

gal 1

 

Experiences                                              Photos

در صفحه گالری دو بخش مجزا را مشاهده خواهید کرد که اولی مربوط به تجربیات 28 سال خدمت و دومی تصاویری از موارد مربوط به فعالیت ها و برخی خلاقیتهای ایجاد شده در دوران خدمت بوده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------