یکتا|گالری|تجربیات 30 سال

تجربیات 30 ساله

آقای دکتر طایب و بنده -وین 2012

آقای دکتر طایب و بنده - اوپک2014

دفتر دکتر غنیمی فرد ،اوپک وین

دوره تخصصی انرژی تبریز 2008

دوره آموزشی نفت -اهواز 1388

دوره آموزشی نفت -اهواز 1389

مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله نفت، افتتاح آزمایشگاه تخصصی روغن-اصفهان 1389

آقای گلستانه رییس وقت مرکز اصفهان ، راه اندازی آزمایشگاه اصفهان1389

مدیرمنطقه اصفهان ، بازدید از آزمایشگاه تخصصی روغن 1389

دفتر مونتاژ دستگاههای آنالیزخطوط لوله نفت ، وین ،اتريش1389

مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله نفت، افتتاح آزمایشگاه تخصصی روغن-اصفهان 1389

معاون وزیر نفت ،افتتاح آزمایشگاه تخصصی روغن ،اصفهان 1389

معاون وزیر نفت وهمراهان ،افتتاح آزمایشگاه تخصصی روغن ،اصفهان 1389

مراسم اهدا جوایز رییس نمونه سال 1390 پالایش و پخش

عکس دسته جمعی معاون وزیر نفت با روسای نمونه سال 1390

دوره آموزشی تخصصی -اهواز 1389

دوره عملی تستهای فرآورده های نفتی-تهران 1390

کنترل های قبل از تحویل دستگاه آنالیز کامل بنزین 1389

دوره آموزشی کنترل کیفیت -تهران 1390

افتتاح آزمایشگاه مرکز پل بابا ،منطقه لرستان1391

دوره آموزشی ویژه مدیران و روسا -اهواز1390

جلسه عملیاتی در مرکز پخش میاندوآب -سال 1392

تجهیزات آزمایشگاه منطقه اصفهان -سال 1389

شیرهای جداکننده نفت خام یک مرکز نفتی

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه منطقه اصفهان -سال1389

دکتر رولند ،مدیر فنی شرکت ارالیتیک اتریش منطقه اصفهان

دستگاه تعیین زنگ زدگی روغن-آزمایشگاه منطقه اصفهان 1389

بازدید از مخازن مرکز نفتی AKTAU کشور قزاقستان 2008- برنامه SWAP

تست نقطه اشتعال فرآورده در مرکز گنبد کاووس-سال 1391

تیم ایران به همراه نماینده توتال ،باکو،آذربایجان2008

تیم مذاکرات نفتی ایران ،باکو، آذربایجان 2008

دستگاههای تست نقطه اشتعال فرآورده ها-اصفهان 1389

پیگ هوشمند خط لوله

پیگ معمولی استفاده شده

واحد پالایشگاهی آیزوماکس

دستگاه موتور اکتان پالایشگاهی

مذاکرات نفتی با قزاقستان( هتل رنسانس 2008)،نماینگان ایران ، ویتول سویس و شل انگلستان

کتاب نوشته شده توسط یکتا

دوره آموزشی در تهران 1391

آزمایشهای تخصصی پایش روغن طبق استانداردASTM D4378

دستگاه تقطیر اتمسریک فرآورده های نفتی

رییس آزمایشگاه تخصصی نفت خام مرکز نکا 1398

دوره آموزشی تهران-1395

تجهیزات آزمایشگاه منطقه اصفهان -سال 1389

دوره آموزشی تخصصی پایش روغن -تهران 1399

لوگوی رسمی شرکت یکتا

آزمایشگاه بندر AKTAU قزاقستان 2008

مرکز شهر AKTAUقزاقستان2008

مدیران و روسای نمونه نفت سال 1390

تحویل دستگاههای تست به همکاران مرکز گنبد کاووس1393

بازدید از کارخانه سازنده تجهیزات آزمایشگاهی -وین 2010