یکتا|گالری|تصاویر

تصاویر

شرکت لوله سازی ارجیس استانبول2016

شرکت لوله سازی ارجیس ترکیه

تجهیزات اتریشی بسیار پیشرفته آنالیز سوخت خودرو وهواپیما

آقای دکتر طایب و بنده - اوپک2014

آقای دکتر طایب و یکتا -وین 2012

دفتر دکتر غنیمی فرد ،اوپک وین

ایتالیا -شهر مرزی با سویس

واحد پالایشگاهی ساخته شده توسط یکتا -اربیل جاده کرکوک

پروفسور رولند-مدیر فنی شرکت ارالیتیک اتریش ( طراح دستگاه )- آزمایشگاه اصفهان

ایستگاه شخصی بنزین _ وین ،اتریش

درجه ویسکازیته روغن موتورها

دکتر رولند ،مدیر فنی شرکت ارالیتیک اتریش منطقه اصفهان

کتاب نوشته سده توسط یکتا

نوع روغن موتور ضروری

واحد پالایشگاهی آیزوماکس

روغنکاری موتور خودرو

روغن موتور ومواد افزودنی

برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه

محدوده دمای جغرافیایی روغن موتور

نمودار پالایشگاه نفت خام

مسیرهای خطوط انرژی

تانکر بزرگ حمل LPG

جدول مقایسه درجه بندی ویسکازیته